Cégeknek

Napjainkban a munkahelyeken elsősorban számítógépes munkavégzés folyik, ezért nagyon fontos, hogy olyan körülményeket teremtsünk, ahol a dolgozók hatékonyan és pontosan tudják ellátni feladatukat.

MIÉRT FONTOS A MUNKASZEMÜVEG?

A tartós számítógépes munka számos panaszt okozhat, melyet a szakirodalom „computer vision syndrome”(CVS: számítógépes látási tünet együttes) néven foglal össze. Az ehhez kapcsolódó leggyakoribb problémák

 • a fáradt, égő szem,
 • elhomályosuló látás,
 • fókuszálási nehézségek,
 • a szem túlterheltsége,
 • szemszárazság vagy könnyezés,
 • a szem kivörösödése.

Ez a tünetcsoport a felmérések szerint a képernyő előtt dolgozók 50-80%- át érinti.

A képernyők kék fényt bocsátanak ki, amely önmagában természetes jelenségnek számít. Azonban a különböző képernyőkből áradó kék fény nagy mennyiségben rendkívül káros hatással van az egészségre. Megerőlteti a szemet, felgyorsítja a látásromlást, alvászavarokhoz vezet és számos egyéb negatív következménnyel jár.

A munkáltatóknak jogszabályban előírtan biztosítani kell a rendszeres látásvizsgálatot munkavállalóiknak.

Optikánk vállalja cégek, intézmények szemorvossal, optometristával, szemvizsgáló computerrel és a legfejlettebb vizsgáló eszközökkel történő szemészeti szűrését, egyidejűleg biztosítva a szemüveg rendelési lehetőséget. Egyedi szerződés alapján csoportos szemvizsgálatot tartunk a vállalatok dolgozóinak, és ellátjuk őket képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveggel.

Igény esetén kitelepülünk az adott intézménybe, és a vizsgálatokat a helyszínen elvégezzük. Kérésre konkrét árajánlattal állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Céges szűrésekért felelős személy: Nagy Károly, 06-20/440-5226

Jogszabály

3/2002. (VIII. 30.) ESzCsM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

 1. § A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő c) és d) pontokkal egészül ki:

(2. § E rendelet alkalmazásában:)

“c) képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is;

 1. d) képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.”
 2. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

“5. § (1) A munkáltató köteles a munkavállaló látásának vizsgálatát biztosítani, őt szükség szerint, de legalább kétévente látásvizsgálatra elküldeni. A munkavállaló – a külön jogszabály szerinti időszakos alkalmassági vizsgálatokon túlmenően – köteles e vizsgálaton részt venni. A vizsgálatot a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos (a továbbiakban: orvos) végzi el, és indokolt esetben a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja be.

(2) Ha a munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál működő orvos megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg biztosítása szükséges lehet, a munkavállalót az 1. számú melléklet szerinti beutalóval utalja be a szemészeti szakvizsgálatra. A beutalóban fel kell tüntetni a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg használatát szükségessé tevő munkakör megnevezését, és annak a szakvizsgálathoz szükséges mértékű leírását is.

(3) Az orvos a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja be:

 1. a) a 2. számú mellékletben meghatározott, panaszokat okozó látórendszeri eltérések fennállásának valószínűsége esetén,
 2. b) ha a munkavállalót olyan munkakörben foglalkoztatják, ahol a munka végzése során váltakozva kell a különböző távolságban lévő tárgyakra fókuszálnia,
 3. c) az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatnál, panaszmentesség esetén is, ha a munkavállaló korábban képernyő előtti munkát nem végzett.

(4) Az orvos a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra beutalhatja a (3) bekezdésben foglalt eseteken kívül is, különösen ha egyéb, panaszokat okozó látórendszeri eltérések valószínűsége áll fenn.”

 1. § Az R. a jelen rendelet 1-2. számú mellékleteivel egészül ki, egyidejűleg az R. mellékletének megjelölése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“3. számú melléklet az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelethez”

 1. § (1) Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

 1. a) az R. 6. §-ában a “a munkáltató a munkavállalót – a külön jogszabályban meghatározott költségtérítési szabályoknak megfelelően – ellátja a szükséges,” szövegrész helyébe az “a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges,” szövegrész lép,
 2. b) az R. 8. §-ában a “melléklete” szövegrész helyébe a “3. számú melléklete” szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

 1. a) az R. 10. §-ának (2) bekezdése,
 2. b) a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról szóló 47/2001. (XII. 23.) EüM rendelet.

Foglalj időpontot szemvizsgálatra!